Üdvözöl a(z) SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK TÁRSASÁGA!
Hungarian Slovak 
 FŐOLDAL | TAGJAINK | ALAPSZABÁLY | TISZTSÉGVISELŐK | DÍJAINK | ELÉRHETŐSÉGEINK | SZPONZORAINK |
Opus - szlovákiai magyar írók folyóirata
Arany Opus Díj - főoldal
Jócsik Lajos-breviárium
Díjazottak
Szociális Alap
Opusonline
Szolgáltatások
· Híreink
· Rovatok
· Irodalomórák
· Rendezvények
· Pályázatfigyelő
· Kritikák
· Köszöntők
· Könyvajánló
·Fiatal Írók Köre
· Fiatal Írók Rovata
· Arany Opus Díj
· Jubilánsok
· Hazai magyar Lap-és Könyvkiadók ajánlata
· Képgaléria
· Emlékhelyeink
· Rólunk írták
· Hírek archívuma
· Linkajánló
· Keresés
· Jelentkezési lap
·Választmányi határozatok
Naptár
Október
Vas Hét Ked Sze Csü Pén Szo
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Szavazás
Mit gondolsz a weboldalunkról?

Nagyon jó!
Elég jó...
Nem elég jó...
Nagyon rossz!Eredmények
Szavazások

Szavazat 28370
Linkajánló
Stanovy
Oldal: 2/3

III. Orgány Spoločnosti

A. Valné zhromaždenie

1. Najvyšším orgánom Spoločnosti je Valné zhromaždenie, ktoré sa schádza každé tri roky
2. Valné zhromaždenie zvoláva:
-- predseda Spoločnosti na základe písomnej žiadosti jednej tretiny riadnych členov;
-- predseda Spoločnosti;
-- Výbor Spoločnosti.
3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Ak Valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné, do jedného mesiaca sa musí zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie s pôvodným programom. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva Výbor Spoločnosti. Mimoriadne Valné zhromaždenie môže prijímať uznesenia už jednoduchou väčšinou prítomných členov.
4. Volebné Valné zhromaždenie sa koná každý tretí rok.
5. Valné zhromaždenie volí 7 – 9-členný Výbor na funkčné obdobie troch rokov.
6. Valné zhromaždenie prijíma uznesenia na základe výsledkov verejného hlasovania okrem hlasovaní personálneho charakteru, ktoré sú v každom prípade tajné, ak Valné zhromaždenie nerozhodne inak.
7. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:
a) schvaľovanie Stanov Spoločnosti, prípadne ich zmeny;
b) voľba predsedu Spoločnosti na funkčné obdobie troch rokov;
c) vymedzenie a schvaľovanie plánu činnosti Spoločnosti.
8. Valné zhromaždenie volí:
-- Kontrolnú komisiu (trojčlennú),
-- Etickú komisiu (trojčlennú).
9. Funkčné obdobie členov komisií je trojročné; členstvo v komisii je čestnou funkciou.
10. Valné zhromaždenie posudzuje zamietnuté žiadosti o členstvo v Spoločnosti.
11. Valné zhromaždenie stanovuje výšku členského poplatku.
12. Valné zhromaždenie schvaľuje správu o hospodárení Spoločnosti.
13. Valné zhromaždenie schvaľuje správy Kontrolnej a Etickej komisie.

B. Výbor

V období medzi Valnými zhromaždeniami usmerňuje činnosť Spoločnosti Výbor v súlade so Stanovami a uzneseniami Valného zhromaždenia.
Výbor:
– si ustanovuje vlastný rokovací poriadok;
-- schvaľuje ročný plán činnosti a hospodárenia, predložený predsedom;
-- schvaľuje správu o činnosti a hospodárení za predchádzajúci rok, predloženú predsedom;
-- na návrh predsedu volí tajomníka Spoločnosti, ktorého funkčné obdobie je trojročné;
-- zvoláva riadne a mimoriadne Valné zhromaždenie;
-- posudzuje žiadosti o členstvo v Spoločnosti;
-- je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

C. Predseda

1. V súlade so Stanovami a cieľmi Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku zastupuje Spoločnosť navonok pred širokou verejnosťou.
2. Predseda je zodpovedný za plnenie uznesení Valného zhromaždenia a Výboru Spoločnosti.
3. Je zodpovedný za hospodárenie Spoločnosti.
4. Predseda má z titulu svojej funkcie podpisové a dispozičné právo.
5. Predseda zvoláva raz za dva mesiace Výbor; ak ho o to požiada viac ako polovica členov Výboru, je povinný zvolať do dvoch týždňov od podania žiadosti mimoriadnu schôdzu Výboru.
6. Predseda predkladá ročné plány činnosti a hospodárenia.
7. Za výkon svojej funkcie predseda zodpovedá Valnému zhromaždeniu okrem prípadov, spadajúcich do právomoci Výboru.
8. Predseda predkladá správy o činnosti a hospodárení za predchádzajúci rok.
9. Predseda predkladá Výboru menný návrh na tajomníka Spoločnosti.
10. Výbor vymenuje alebo odvolá šéfredaktora literárneho časopisu, vydávaného Spoločnosťou maďarských spisovateľov na Slovensku, na návrh aktuálneho predsedu Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku.
11. Predseda zvoláva riadne a mimoriadne Valné zhromaždenie Spoločnosti.
12. Na návrh predsedu za účelom plnenia konkrétnych úloh môže Výbor spomedzi svojich členov zvoliť podpredsedu

D. Tajomník Spoločnosti

1. Vyhotovuje zápisnice zo schôdzí Výboru a Valných zhromaždení Spoločnosti.
2. Vedie pokladňu a agendu Spoločnosti.
3. Dohliada na plnenie ročných plánov činnosti a hospodárenia.
4. Za výkon svojej funkcie je zodpovedný predsedovi Spoločnosti.

E. Kontrolná komisia

1. Volí predsedu komisie z jej členov. V duchu Stanov a uznesení Valného zhromaždenia kontroluje činnosť predsedu a Výboru.
2. Kontroluje hospodárenie Spoločnosti.
3. Rokuje o sťažnostiach členov a so svojimi stanoviskami oboznamuje Výbor.
4. Členovia Kontrolnej komisie majú právo zúčastňovať sa schôdzí Výboru.

F. Etická komisia

1. Volí predsedu komisie z jej členov; svoju činnosť vykonáva v súlade so Stanovami a platnými právnymi normami.
2. Skúma sťažnosti a podnety členov Spoločnosti, spadajúce do oblasti etiky.
3. So svojimi stanoviskami oboznamuje Výbor.

G. Činnosť tvorivých spoločenstiev a tvorivých skupín

1. Členovia Spoločnosti sa môžu zoskupovať do rôznorodých skupín a umeleckých smerov na základe názoru, estetického presvedčenia, ako aj do generačných spoločenstiev.
2. Autonómne zoskupenia, vyvíjajúce aktivity v rámci Spoločnosti, si pre svoju činnosť vytvárajú vlastné štatúty v súlade so Stanovami Spoločnosti.
Előző oldal Előző oldal (1/3) - Következő oldal (3/3) Következő oldalTámogatóink

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
nka - Nemzeti Kulturális Alap
Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

Együttműködő
partnereink

MAGYAR NAPLÓ
Maďari
Programok
Előkészületben
Tájékoztató
Az SZMÍT mentori programja

EMLÉKHELYEINK


Az SZMÍT könyvei
A Kassák-kód
Szépirodalom 2008
SZMÍT 2004/2005
SZMÍT 2004-2005 évi tájékoztatója - letöltésWeb site powered by PHP-Nuke
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.


Oldalkészítés: 0.10 másodperc