Idegen látványvilágok
Dátum: 2008. szeptember 02. kedd, 12:07
Rovat: Könyvajánló


A Parazita könyvek sorozat a po puláris kultúra részleges fel tér - képezésére vállalkozik.

Olyan kis - monográfiák és többszerzős tanulmánykötetek megjelente té - sét tűzi ki célul, melyek egy-egy tematikára vagy műfajra össz - pontosítva a választott „pe rem - jelenség” esztétikai, történeti és médiumközi problémáival szem - besítenek. A sorozat harmadik kötete kultikus sci-fi-filmek és hozzájuk kapcsolódó jelenségek értel mez - hetőségére koncentrál. A példák között ott szerepel a Solaris, a Star Wars, az Alien, a Blade Runner, a Star Trek, a The Matrix – hogy csak néhányat említsünk azon produkciók közül, melyek szóba kerülnek e kiad vány lap - jain. Mivel a tanul má nyok több - sége a témával (illet ve a vizuális kultúrával) kapcsolatos általános kérdé seket is meg fo galmaz, kö - tetünk párhuzamba állítható azokkal a kezdemé nyezésekkel, melyek a sci-fi- és cyberfilmek elméleti meg köze lítését szor gal - mazták. Bízvást ki jelenthető ugyanis, hogy ez a keret fokozza a filmélményt; vagyis nem gátja, hanem elő mozdítója annak a folyamatnak, amit az „észlelés kalandjának” nevezhetnénk. H. Nagy Péter

Kiadta a Lilium Aurum Könyvkiadó (2008)
Szerkesztette: Tóth László
Összeállította: H. Nagy Péter


A hír tulajdonosa: SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK TÁRSASÁGA
http://www.szmit.sk

A hír webcíme:
http://www.szmit.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=430